NAŠE
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky XLAB pro podnikatele

Úvodní ustanovení

Obchodní společnost: XLAB s.r.o.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO: 020 56 623

DIČ: CZ02056623

BANK. ÚČET: 260540361/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ69 0300 0000 0002 6054 0361

SWIFT: CEKOCZPP

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213941

(dále jen „XLAB“)

vydává tyto všeobecné obchodní podmínky XLAB pro podnikatele (dále jen „VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž XLAB vstupuje v souvislosti s poskytováním Služeb a tvorbou Děl Objednatelům, jak jsou tyto pojmy definovány níže.

Odchylná ujednání ve Smlouvě, jak je tato definována níže, mají přednost před těmito VOP.

Smluvní vztah mezi XLAB a Objednatelem se též řídí:

těmito VOP, jejichž znění je dostupné na webových stránkách http://www.xlab.cz/cz/vop;

ustanoveními Smlouvy a dokumentů, na které tyto VOP odkazují; a ustanoveními příslušných právních předpisů.

Tyto VOP se vztahují na Objednatele, kteří jsou podnikateli ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“). Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se tyto VOP neuplatní.